Ayrıntılı Bilgi İçin0530 155 73 08

Hoşgeldiniz. Bugün

WHATS APP Bilgi hattı

0530 155 73 08

İş Makinası Ehliyeti verme yetkisi olan kurumlar

Ana Sayfa » Bilgi Bankası » İş Makinası Ehliyeti verme yetkisi olan kurumlar

Resmî Gazete

1 Ağustos 2008 CUMA                                                                                                                 Sayı : 26954

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5795                                                                                                    Kabul Tarihi: 30/7/2008

             MADDE 1 – 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 12 nci maddesinin (a) bendi ve 25 inci maddesi yayımını izleyen ikinci ayın başında, 18 inci maddesinin (a) bendi 1/1/2009 tarihinde,”

             MADDE 2 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.”

             MADDE 3 – 5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.”

             MADDE 4 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

             MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/7/2008

Yukarıda işaretlenen metinde görüldüğü üzere Milli eğitim bakanlığı bu konuda tek yetkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı İş Makinası Operatörlük Eğitim verme yetkisini İş Makinaları Kurslarına vermiştir.

01 Aralık 2015 - 09:28
İlgili Terimler :
MENUYU KAPAT

Merhaba! İş Makinası ehliyeti hakkında tüm sorularınızı Whatsapp üzerinden cevaplayabiliriz.

Whatsapp Mesajı Gönder!