Ayrıntılı Bilgi İçin0530 155 73 08

Hoşgeldiniz. Bugün

WHATS APP Bilgi hattı

0530 155 73 08

Operatörlük Belgesi Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi Bankası » Operatörlük Belgesi Yönetmeliği

Yeni Operatörlük Belgesi Yönetmeliği :

   Yeni iş makinası operatörlük belgesi yönetmeliği konusu aşağıda açıklanmıştır.Öncelikle lütfen okuyunuz: İş Makinası Operatörlük Belgesi vermeye yalnızca Milli Eğitim Bakanlığından onay almış Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları yetkilidir.Milli Eğitim Bakanlığı yalnızca bu kurumlara yetki vermiştir.Sürücü kursu ile İş Makinası Kursu ayrı kurumlardır. İş Güvenliği uzmanları ancak güvenli iş makinası kullanımı ile ilgili iş makinası eğitimi verebilir.Bu eğitim sonrası verilen herhangi bir sertifikanın geçerliliği yoktur.İş Makinalarını kullanılması için M.E.B. e bağlı İş Makinası kurslarından Operatörlük eğitimi alıp yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

Operatörlük belgesi yönetmeliğiOperatörlük belgesi yönetmeliğiOperatörlük belgesi yönetmeliği

   İş Makinaları Kurslarının tabi olacağı Operatörlük Belgesi Yönetmeliği yayınlandı. 29.06.2015 Tarihinde yürürlüğe giren  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile ilgili Yönerge ile İş makinaları kurslarına birçok yeni kriter getirildi ve iş makinası kursu açmak zorlaştırıldı.

İŞ MAKİNASI OPERATÖRLÜK BELGESİ TÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ !

iş makinası ehliyeti fiyatları

    Yönerge maddeleri detaylı incelendiğinde dikkati çeken bir çok yenilik var. En dikkat çekeni ise İş Makinaları Kurslarının yatırım bütçelerini zorlayacak bir madde: Araçların kursa ait olma zorunluluğu getirilmesi.Aşağıdaki maddeye göre kurslar birçok makinayı kendine ait olarak bulundurmak zorunda kalacak.

 ” Kursta kullanılacak iş makinelerinden; ekskavatör, forklift, loder, beko-loder, mobil vinç,  raylı  sistem  köprülü  (tavan)  vinç  ve  silindir  türü  iş makinelerinden  birer tanesinin  tescil  ile  yetkili  kuruluşlarca  düzenlenen  tescil  belgesi  (sahiplik belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması ve teori derslerin yapılacağı en az iki dersliğin bulunması “

   Yeni İş Makinası Kursu açmak isteyen kurumlar için hemen geçerli olacak olan yönerge mevcut kurslara 2 yıl süre vermiştir. 29.06.2017 itibarıyla tüm maddeler tüm İş Makinaları kursları için geçerli olacaktır.

Yeni Operatörlük Belgesi Yönetmeliği detaylı olarak incelemeniz için  eklenmiştir.

 Operatörlük belgesi yönetmeliğiOperatörlük belgesi yönetmeliğiOperatörlük belgesi yönetmeliği

Sayfa 1 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ
YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE  1-  (1)  Bu  Yönergenin  amacı,  iş  makineleri  sürücülerinin
eğitimlerini  veren  kursların  açılış,  işleyiş,  sınav  ve  sınavda  başarılı  olanlara
verilecek operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-  (1) Bu Yönerge, 2918  sayılı Karayolları Trafik Kanununun
42  nci  maddesi  kapsamında  Bakanlıkça  veya  Bakanlıkça  5580  sayılı  Özel
Öğretim Kurumları Kanuna göre kurum  açma  izni  ile  iş yeri  açma ve  çalışma
ruhsatı düzenlenen kursları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik  Kanunu,  8/2/2007  tarihli  ve  5580  sayılı  Özel  Öğretim  Kurumları
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
c)  Kurs:  İş  makineleri  sürücülerinin  eğitimlerini  veren  özel  kurslar  ile
ücretsiz resmî kursları,
ç)  Kursiyer:  İş  makineleri  sürücülerinin  eğitimlerini  veren  kurslarda
öğrenim gören kursiyeri,
d) Dönem:  İş makinesinin  türüne göre  kursiyerlerin  eğitimi  için öğretim
programlarında yer alan teori ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,
e) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici
ve usta öğreticileri,
(Değişik:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  f)  Eğitim  ve  sınav
araçları;
1)Eğitim  ve  sınav  beko-loderi:  Yükleyici  kısmıyla  malzemeyi  kısa
mesafeli  taşıma,  yükleme  ve  yığma  işlemlerini  yapabilen;  kazıcı  kısmı  ile
hendek  kazıları,  kanal  kazıları  yapı  temelleri,  yükleme  işlemleri  ve  kırma
işlemlerini yapabilen ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,
2)  Eğitim  ve  sınav  dozeri:  Malzeme  sıyırma,  taşıma,  yığma,  serme,
tesviye yapma,  şev kesme, zemin gevşetme ve benzeri  işlerde kullanılan ve en
az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makineyi,

Sayfa 2 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

3)  Eğitim  ve  sınav  ekskavatörü:  Her  türlü  arazide  çeşitli  ölçüde  kanal
açma,  dolmuş  kanalları  temizleme,  toprak  hafriyat  yığma,  yükleme  işlerinin
yapılması,  kum,  çakıl  ve  benzeri  malzemelerin  kazılması,  yığılması  ve
gerektiğinde araçlara yüklenmesi ve benzeri  işlerde kullanılan ve en az 20 kw-
27 hp motor gücüne sahip makineyi,
4)  Eğitim  ve  sınav  forklifti:  Yükleri  çatallı  kolları  ile  alıp  kaldıran,
muhtelif yerlere taşımaya, yüklemeye ve istiflemeye yarayan ve en az 15 kw-20
hp motor gücüne sahip taşıma kapasitesi 600 kg ve yükleme yüksekliği 2 metre
olan makineyi,
5) Eğitim  ve  sınav  greyderi: Gevşetme,  kazı,  serme  işlemlerinden  birini
veya  bir  kaçını  kullanarak  tesviye  işini  yapan,  hendek  açma  genellikle  yol
yapımında kullanılan,  toprağı kazımak,  toprak yığınını  sürükleyip yaymak, yeri
düzlemek  gibi  işlemler  yapan  ve  en  az  40  kw-53  hp  motor  gücüne  sahip
makineyi,
6)  Eğitim  ve  sınav  loderi:  Malzemeyi  bir  yerden  alıp  başka  bir  yere
yüklemek için kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,
7) Eğitim ve sınav iş kamyonu (Kaya Kamyonu): Toprak, kaya ve maden
taşıma işleri yapan, düz şase ve belden kırmalı şekilde imal edilmiş, 10-100 m3

taşıma hacmine ve en az 45 ton taşıma kapasitesine sahip olan ve en az 130 kw-
174 hp motor gücüne sahip makineyi,
8)  Eğitim  ve  sınav  iş  kamyonu  (Beton  Pompası): Önceden  hazırlanmış
beton,  taze  beton  harcını  transmikserden  kullanılacağı  yere  aktarmak  için
kullanılan ve en az 75 kw-100 hp motor gücüne sahip makineyi,
9)  Eğitim  ve  sınav  iş  kamyonu  (Transmikser):  Kamyon  şasisi  üzerine
monte  edilmiş,  betonu  homojen  şekilde  karıştırma  ve  teslime  (boşaltmaya)
uygun beton karıştırmak  için kullanılan ve  en  az 75  kw-100 hp motor  gücüne
sahip makineyi,
10) Eğitim ve sınav mobil vinci: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni
bir  yöne  dönerek  veya  hareket  ederek  aktarma,  yerlerini  değiştirme,  yükleme,
boşaltma işlerinde kullanılan, bom uzunlukları en az 6 m., kapasiteleri de en az 2
ton ve en az 25 kw-33 hp motor gücüne sahip makineyi,
10)  Eğitim  ve  sınav  kule  vinci: Malzemeleri  ya  da  yükleri  kaldırma  ve
iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme,
yükleme,  boşaltma  işlerinde  kullanılan,  bom  ucunda  400  kg  yük  taşıyabilen,
dipte ise 4000 kg yük taşıma gücüne sahip makineyi,
11)  Eğitim  ve  sınav  raylı  sistem  köprülü  (tavan)  vinci:  Elle  veya  basit
araçlarla  taşınması  mümkün  olmayan  malzemeleri  kaldırma,  başka  bir  tarafa
dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme,
boşaltma  işlerinde  kullanılan  ve  an  az  6  hareket  butonuna,  en  az  250  kg  yük
kaldırma gücüne sahip ve eğitim alanına kurulu makineyi,
12) Eğitim ve sınav silindiri: Toprak, stabilize, kırma taş, asfalt, temel gibi
yol alt yapısına ait malzemelerin sıkıştırılması amacıyla kullanılan ve en az 15

Sayfa 3 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

kw-20  hp motor  gücüne,  tambur  genişliği  en  az  90  cm  ve  sürücü  koltuğu  ile
direksiyon simidine sahip makineyi,
13) Eğitim ve sınav zemin süpürme –silme makinesi: Araç üzerine monte
edilen vakumlu yol süpürme işlemini yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı,
hidrolik  ve  pnömatik  sistem,  fırça  ve  sulama  sistemlerinden  meydana  gelen
zemin  süpürme  ve  silme  amacıyla  kullanılan  ve  en  az  15  kw-20  hp  motor
gücüne sahip makineyi,
14) Eğitim ve sınav finişeri: Bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüler
malzemeler  ile  asfalt  ve  benzeri  karışımları  istenilen  kalınlık,  eğim  ve  yüzey
düzlüğünde seren ve en az 1,5 m serme genişliğine ve en az 25 kw-33 hp motor
gücüne sahip makineyi,
15) Eğitim ve sınav diğer iş makineleri: Yukarıda sayılanların dışındaki iş
makinelerini,
g)İş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi):  Kursta
verilen  eğitim  sonunda  yapılan  sınavda  başarılı  olanlara  verilen  millî  eğitim
müdürlüğünce onaylı belgeyi,
ğ)  İş Makinesi: Paletli  veya madeni  tekerlekli  traktör, biçerdöver ve  yol
inşa makineleri  ile  benzeri  tarım,  sanayi,  bayındırlık, milli  savunma  ile  çeşitli
kuruluşların  iş  ve  hizmetlerinde  kullanılan;  iş  amacına  göre  üzerine  çeşitli
ekipmanlar  monte  edilmiş;  karayolunda  insan,  hayvan,  yük  taşımasında
kullanılamayan motorlu aracı,
h) Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini,
(Değişik:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  ı)  Modül:  MEBBİS’te
oluşturulan İş Makineleri Modülünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kursların Açılması ve Kapatılması

Kursların açılması
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 5- (1) 5580 sayılı
Kanun  kapsamında  ve  20/3/2012  tarihli  ve  28239  sayılı  Resmî  Gazete’de
yayımlanan  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği
hükümleri ile birlikte aşağıdaki şartları da yerine getirerek bağımsız olarak özel
kurslar açılır.
a) Kursta kullanılacak iş makinelerinden;
1) Kurs açılabilmesi için en az ekskavatör, forklift, loder, beko-loder, mobil
vinç,  raylı  sistem  köprülü  (tavan)  vinç  ve  silindir  türü  iş makinelerinden  birer
tanesinin  tescil  ile  yetkili  kuruluşlarca  düzenlenen  tescil  belgesi  (sahiplik
belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına
kayıtlı olması ve teori derslerin yapılacağı en az iki dersliğin bulunması,
2)  Kursta  yukarda  belirtilen  iş  makinelerinin  dışındaki  iş  makinelerinden;
dozer,  greyder, zemin süpürme – silme makinesi, iş kamyonu (grubundan en az

Sayfa 4 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

bir  tanesi),  personel  yükseltici  türü  iş  makinelerinin  programlarını  da  ilave
etmek  istemeleri  hâlinde  bu  iş makinelerinden  en  az  birer  tanesinin  tescil  ile
yetkili  kuruluşlarca  düzenlenen  tescil  belgesi  (sahiplik  belgesi)  veya  finansal
kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması,
3)  Kursta  yukarıda  belirtilen  iş  makinelerinden  her  birinden  birden  fazla
kullanılması halinde kursun kurucusu ile iş makinesinin sahibi arasında en az bir
yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi,
4)Yukarıda belirtilen iş makinelerinin dışındaki iş makineleri için ise kursun
kurucusu ile iş makinesinin sahibi arasında en az bir yıl süreli noter tasdikli kira
sözleşmesi,
b)  Öğretim  programındaki  uygulama  konuları  ve  iş makinelerinin  özelliği
dikkate  alınarak  (EK-1)  de  belirtilen  şartları  taşıyan  ve  gerekli  güvenlik
tedbirlerinin  alındığı,  etrafı  tel  örgü  ve  benzeri malzeme  ile  çevrilmiş,  içinde
kursiyerlerin  dinlenme  yeri  ve  tuvaletleri  bulunan  en  az  20  m2
kapalı  sosyal
dinlenme tesisi bulunan kurucuya ait veya kiralık eğitim alanı,
c)  Verilecek  programa  uygun  olmak  üzere  azami  14  kursiyer  için  bir  iş
makinesi,
ç) 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personelinin teklifleri
gerekir.
(2) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın
Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında  resmî ve ücretsiz kurslar; azami 14
kursiyer  için verilecek öğretim programına uygun bir  iş makinesi ve  (EK-1) de
belirtilen şartlara uygun eğitim alanının kamu kurum ve kuruluşlarından veya bir
başka kurum/kuruluştan temin etmeleri hâlinde açılabilir. Bu kurslar da kursiyer
kaydı, dönem açma, eğitim personeli ve iş makinelerinin takibi, haftalık teori ve
uygulama  derslerinin  çalışma  planları,  kursiyerlerin  devam-devamsızlık  takibi,
sınav  ve  eğitim  öğretimle  ilgili  diğer  iş  ve  işlemler  modül  üzerinden  yapılır.
Kurum/kuruluştan  temin  edecekleri  iş makinelerini,  her  kursiyer  için  öğretim
programında  belirtilen  uygulama  ders  saati  süresi  dikkate  alınarak  program
süresi  sonuna  kadar  kullanacaklarına  dair  bu  kurumlardan  yazılı  belge  alırlar.
Kursların  açılabilmesi  için  ayrıca  13  üncü  maddede  belirtilen  şartları  taşıyan
eğitim personelini görevlendirirler.

Kursların kapatılması
MADDE 6-  (1) Kurslarda mevzuata aykırı uygulamaların  tespit edilmesi
durumunda,  haklarında  5580  sayılı  Kanun  ile  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel
Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  hükümleri  doğrultusunda  kurs  kapatma,
ücretsiz  resmî  kurslarda  ise  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  kurs  programı
kapatma işlemleri yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim

Sayfa 5 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

Dönem açma
MADDE 7- (1) Kursta öğretim programında belirtilen toplam ders süresi
bir  dönemi  oluşturur.  Yeterli  iş  makinesi  ve  eğitim  personeli  bulunması
durumunda bir dönemde birden fazla grup açılabilir. (Ek ibare: Makam Oluru
24/06/2015-6532400)  Özel  veya  resmî  ve  ücretsiz  kursların  dönem  açılışları
modül üzerinden yapılır.

(2) Kurslar,  her  dönemin  eğitimine  başlamadan  önce  teori  ve  uygulama
eğitimlerine ait; grupları, kursiyeri, eğitim personelini ve iş makinelerini gün ve
saatleri  çakışmayacak  şekilde  düzenledikleri  çalışma  planını  millî  eğitim
müdürlüğüne (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) modül üzerinden
onaylatır.
(3) Dönem  açılırken kurs  binasında  aynı  anda  bulunacak  kursiyer  sayısı
kurs kontenjanını aşamaz.
(4)  Öğretim  programlarının  dönem  açılışları  her  ayın  ilk  on  beş  günü
içerisinde  (Ek  ibare: Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  modül  üzerinden
başlatılır.  Yeni  dönemin  açılabilmesi  aynı  öğretim  programının  bir  önceki
dönemin teori ve uygulamalı derslerinin tamamlanması gerekir.

Eğitim ve öğretim
MADDE  8-  (Değişik: Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  (1)Kurslarda
Bakanlıkça onaylı  (EK-2) de yer  alan her öğretim programındaki  açıklamalara
göre  aynı  gruptaki  öğretim  programlarının  teori  dersleri  ortak  veya  ayrı  ayrı
teori  dersliğinde  verilir.  Araç  başında  uygulama  eğitimi  grup  olarak  verilir.
Uygulama  konuları  ise  araç  üzerinde  her  kursiyere  bireysel  olarak  verilir.
Kursiyerlere  araç  başında  uygulama  ve  araç  kullanarak  uygulama  eğitimi  ve
sınavı  sertifikasını  alacakları  iş  makinesi  operatörü  kursu  programına  ait  iş
makinesi ile verilir.
(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır.  İki ders  saati arasındaki dinlenme
süresi on dakikadır.
(3) Her  teori  dersliğinde  bir  günde  12  saatten  fazla  ders  yapılamaz. Bir
kursiyer bir günde 6 saatten fazla ders alamaz.
(4)  Kursa  kayıt  olan  kursiyerlerin  kursa  devam  etmeleri  esastır.  Kurs
süresinin 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Ders
saati  sayısının  1/5’i  veya  daha  az  devam  etmeyenler  için  bir  defaya  mahsus
olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün
uygun  göreceği  bir  zamanda  devam  etmediği  süre  kadar  telafi  programı
uygulanır. Telafi  programının  tamamlanmasından  sonra  sınava  alınırlar. Telafi
programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Sayfa 6 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

Kurslara başvuru
MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:
a) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak,
(Değişik: Makam Oluru  24/06/2015-6532400) b) Öğrenim  şartı; En  az
ortaöğretim  mezunları  ile  6287  sayılı  İlköğretim  ve  Eğitim  Kanunu  ile  Bazı
Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanunun  uygulanmasına
başlanmasından  önce  en  az  ilköğretim  okulu  mezunu  olanlar  ve  4306  sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek
Eğitimi  Kanunu,  Millî  Eğitim  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında
Kanun  ile  24.3.1988 Tarihli  ve  3418  Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması  ve
Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun öncesi
en az ilkokul mezunu olmak,
c) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,
ç) Adli sicilinde, 26/9/2004  tarihli ve 5237  sayılı Türk Ceza Kanununun
188,  190  ve  191  inci  maddelerinden,  31/3/2007  tarihli  ve  5607  sayılı
Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanununun  4  üncü  maddesinin  yedinci  fıkrası,
10/7/1953  tarihli  ve  6136  sayılı  Ateşli  Silahlar  ve  Bıçaklar  ile  Diğer  Aletler
Hakkında  Kanunun  12  nci  maddesinin  ikinci  ve  takip  eden  fıkralarındaki
suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

Kursa kayıtta istenecek belgeler
MADDE  10-  (1)  Kurslara  kaydolacak  kursiyerlerden  aşağıda  belirtilen
bilgi ve belgeler istenir.
a) T.C. kimlik numarası,
b)  Diploma  veya  diploma  yerine  geçen  belge  veya  kamu
kurum/kuruluşlarından  alınan  öğrenim  durumunu  bildirir  belgenin  aslının
görülerek kurs müdürlüğünce onaylanmış örneği,
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
(Değişik:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  d)  Pratisyen  tabip  veya
uzman  tabip  tarafından  verilen  İş  Makinesi  Kullanma  Yetki  Belgesi
(Operatörlük Belgesi) verilebilir sağlık raporu,
e)  Sürücü  belgesi  almasına  engel  teşkil  edecek  bir  sabıka  kaydının
olmadığına  dair  yazılı  beyanı  (Kurslara  kaydolacak  kursiyerlerin,  operatörlük
belgesi almasına engel  teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı
beyanları  kurs  tarafından  yetkili  adlî  mercilerden  teyit  edilir.  Gerçeğe  aykırı
beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  kursiyerler  sınava  alınmazlar,  sınava  alınmış
olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
istenir.  (Ek  ibare:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  Kurslara
kursiyer kayıtları modül üzerinden yapılır.

Sayfa 7 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim Personeli Görevlendirilmesi

Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 11– (1) Kursta çalışacak eğitim personelin görevlendirilmesi ve
görevden  ayrılma  işlemleri  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları
Yönetmeliği  hükümlerine  göre,  resmî  ve  ücretsiz  kurslarda  ise  ilgili mevzuat
hükümlerine  göre  (Ek  ibare:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  modül
üzerinden yapılır.

Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 12 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü (5580 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurslarda),
b) Eğitim personeli
görevlendirilir.
(2)  Ayrıca  kurslarda  isteğe  bağlı  olarak  diğer  personel  de
görevlendirilebilir.

Eğitim personelinde aranacak şartlar
(Değişik:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  MADDE  13  –  (1)
Kurslarda eğitim personelinin görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a)  İş makinelerinde, üniversitelerin  iş makineleri, makine, motor, otomotiv,
mekatronik bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak.
b)  Tarım  makinelerinde,  üniversitelerin  iş  makineleri,  makine,  motor,
otomotiv, mekatronik,  ziraat  fakültesi  tarım makineleri  bölümü  lisans  veya  ön
lisans mezunu olmak.
(2) En az ön lisans mezunu olup en az 3 yıl önce alınmış operatörlük belgesi
bulunanlar,  belgesinde  belirtilen  iş  makinesinin  araç  başı  ve  uygulama
derslerinde usta öğretici olarak görevlendirilebilir.”

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar

Sınav yürütme komisyonu
(Değişik: Makam  Oluru  24/06/2015-6532400) MADDE14-  (1)  Sınav
yürütme  komisyonu  il/ilçe  millî  eğitim  müdürü  veya  görevlendireceği  millî
eğitim  müdür  yardımcısı/şube  müdürünün  başkanlığında,  kursların  iş  ve
işlemlerini  yürütmekle  görevli  şube  müdürü,  mesleki  ve  teknik  eğitim
okullarında görevli; iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik bölümü
mezunu  iki  öğretmen  ve  kurs müdürü  olmak  üzere  bir  başkan  ve  dört  üyeden
oluşur.

Sayfa 8 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

(2)  Yazılı  sınavda,  40  kursiyere  kadar  sınav  yürütme  komisyonunda
görevli öğretmenler  sınav  salonlarında gözetmen olarak görev yaparlar. Sınava
girecek  kursiyer  sayısı  40  kursiyerden  fazla  olması  hâlinde,  40  kursiyerden
sonraki her 20 kursiyer  için oluşturulacak sınav salonuna  resmî mesleki eğitim
kurumlarında  görevli  iş  makineleri,  makine,  motor,  otomotiv,  mekatronik
bölümü mezunu bir öğretmen gözetmen olarak görevlendirilir.
(3)  Uygulama  sınavında  ise  kursiyer  sayısı  40  kursiyeri  geçmemesi
hâlinde  yazılı  sınavda  gözetmen  olarak  görevlendirilen  resmî  mesleki  eğitim
kurumlarında  görevli  iş  makineleri,  makine,  motor,  otomotiv,  mekatronik
bölümü  mezunu  öğretmeni  başkan  ve  dersin  öğreticisi  üye  olmak  üzere  iki
kişilik  uygulama  sınavı  değerlendirme  komisyonu  oluşturulur.  Sınava  girecek
kursiyer sayısı 40 kursiyerden fazla olması hâlinde, 40 kursiyerden sonraki her
20 kursiyer için de yazılı sınavda gözetmen olarak görevlendirilen resmî mesleki
eğitim kurumlarında görevli iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik
bölümü mezunu öğretmen başkan ve dersin öğreticisi üye olmak üzere iki kişilik
komisyon oluşturulur.
(4) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her
komisyondaki kursiyer sayısı dengeli olarak dağıtılır.
(5) Birden  fazla kursun  kursiyerlerinin uygulama  sınavı  farklı uygulama
eğitim  alanlarında  yapılması  hâlinde;  her  farklı  alanda  yapılacak  uygulama
sınavları  için  uygulama  sınavı  yürütme  komisyonu  başkanı  olarak
görevlendirilmek  üzere  bir  milli  eğitim  müdür  yardımcısı/şube  müdürü
görevlendirilir.  Millî  eğitim  müdür  yardımcısı/şube  müdürü  bulunmaması
hâlinde ise okul müdürü görevlendirilir.
(6) Sınav yürütme komisyonlarının iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi
amacıyla  il millî  eğitim müdürlüğünce  sınavlarda,  80  kursiyere  kadar  bir,  80
kursiyerden  sonraki her 80 kursiyere kadar da bir maarif müfettişi/milli eğitim
müdür  yardımcısı/şube  müdürü  görevlendirilir.  Kontrol  ve  denetimi  amacıyla
görevlendirilen  maarif  müfettişi/milli  eğitim  müdür  yardımcısı/şube  müdürü
sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin
zamanında ve  sınav  süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol
eder.  Sınav  süresince  karşılaştığı  mevzuata  aykırı  durumları  rapor  halinde  il
milli eğitim müdürüne bildirir.Operatörlük belgesi yönetmeliği
(7)  Bakanlıkça  gerek  görülmesi  halinde  de  Bakanlık  temsilcisi
görevlendirilir. Bakanlık temsilcisi ilçede görevlendirilmesi halinde komisyonca
bir şoför daha görevlendirilir.

Sınavlar
(Değişik:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  MADDE  15-
(1) Kurslarda  eğitimlerini  tamamlayan  kursiyerler  il/ilçe  milli  eğitim
müdürlüklerince belirlenen ve  il millî  eğitim müdürlüğüne bildirilen  tarihlerde
sınavlara  alınırlar.  Sınavlar  yazılı  ve  uygulama  olmak  üzere  iki  bölümde
düzenlenir.  Birden  fazla  kurs  bulunan  ilçelerde  eğitimleri  aynı  ay  içinde

Sayfa 9 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

tamamlanan kursların sınavları aynı  tarihte yapılır. Sınav tarihleri sınavdan 5 iş
günü önce millî eğitim müdürlüğünce modüle işlenir. Kurslar, tanımlanan sınav
tarihinde  sınava  girecek  kursiyerlerini  en  geç  3  iş  günü  önce  modüle  girer.
Modüle girilen kursiyerlerin  listesi millî eğitim müdürlüğünce  sınav  tarihinden
en geç 2 iş günü önce onaylanır.Operatörlük belgesi yönetmeliği
a) Yazılı sınav:
1)  Sınav  günü  sınav  yürütme  komisyonu  tarafından  sınav  yapılacak
binada öğretim programlarına uygun en az 40 en çok 50 sorudan oluşan çoktan
seçmeli test ve buna ait cevap anahtarı hazırlanır.
2) Her sınav salonunda en fazla 20 kursiyer sınava alınır.
3)  Sınavda,  her  soru  için  1,5  dakikalık  süre  verilir.  Sınav  başlama
saatinden  sonra  gelen  kursiyerler  sınava  alınmaz,  sınav  başladıktan  sonra  ilk
yarım saatten önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerler salondan çıkarılmaz.
Sınav süresince salonda iki kursiyerden az kursiyer bulunmaz.
4)  Sınavlar  il/ilçe  millî  eğitim  müdürlüğünce  belirlenecek  resmî  okul
binasında yapılır. İlçede bir kurs bulunması ve sınava girecek kursiyer sayısının
40 dan az olması ve sınav yürütme komisyonunun uygun görmesi hâlinde kurs
binasında da yazılı sınav yapılabilir.
5) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde
yapılır.
b)  Uygulama  sınavı:  Uygulama  sınavı,  uygulama  eğitim  alanında  araç
kullandırılarak yapılır. Ancak, taşınamayan makineler ile hareket etmeyen veya
hareketi kısıtlı olan liman makineleri, hava alanlarında çalışan ve dışarı çıkması
mümkün olmayan makinelerin uygulama sınavları gerekli izinleri almak şartıyla
bu  alanlarda  sadece  bu  kurumların  personelinin  sınavları  yapılır.  Uygulama
sınavlarında ilk yirmi kursiyerin sınavı kursun kurucusunun adına kayıtlı olan iş
makinesi ile yapılır.
1)  Araç  üzerinde  sınav:  Komisyon  üyelerinin  “Uygulama  Sınavı
Değerlendirme Formu”(Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12, Ek-
13 Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-17, Ek-18 ve Ek-19)’a göre tespit edecekleri usule
uygun olarak kursiyere eğitim alanında araç kullandırılır.
2) Her kursiyer için araç kullanma süresi 15 dakikadan az olamaz.
(2) Yazılı ve uygulama sınavları aynı gün yapılır. Kursiyer sayısının fazla
olması  ve  kursun  yeterli  sayıda  öğretim  programına  uygun  iş  makinesinin
bulunmaması hâlinde birden fazla günde de sınavlar yapılabilir.
(3)  Uygulama  sınavı  yapılacak  kursiyerler,  “Uygulama  Sınavı
Değerlendirme  Formu”  (Ek-5,  Ek-6,  Ek-7,  Ek-8,  Ek-9,  Ek-10,  Ek-11,  Ek-12,
Ek-13 Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-17, Ek-18 ve Ek-19)’a göre değerlendirilir. Bu
Yönergenin  ekinde  uygulama  sınavı  değerlendirme  formu  bulunmayan  iş
makinelerinin  uygulama  sınavı  değerlendirme  formu,  öğretim  programındaki
konulara  göre  Yönerge  ekindeki  uygulama  sınavı  değerlendirme  formları
dikkate  alınarak  il/ilçe  milli  eğitim  müdürlükleri  tarafından  düzenlenir. Operatörlük belgesi yönetmeliği

Bu Yönergenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  Bakanlıkça  onaylanan  yeni

Sayfa 10 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

programlar  için  uygulama  sınavı  değerlendirme  formu  Genel  Müdürlükçe
belirlenerek  internet  sayfasında  yayımlanan  uygulama  sınavı  değerlendirme
formlarına göre değerlendirilir.

Değerlendirme  ve  iş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük
Belgesi) düzenlenmesi
MADDE  16-  (Değişik: Makam Oluru  24/06/2015-6532400)  (1) Yazılı
sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan
alan kursiyerler başarılı  sayılarak uygulama  sınavına girme hakkı  elde  ederler.
Uygulama  sınavı  değerlendirme  komisyonunun  başkan  ve  üyesi  uygulama
sınavında kursiyeri Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu  (Ek-5, Ek-6, Ek-7,
Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12, Ek-13 Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-17, Ek-18 ve
Ek-19)’a  göre  ayrı  ayrı  değerlendirir.  Başkan  ve  üyenin  ikisinin  de  başarılı
görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Birisinin başarılı diğerinin  ise
başarısız  olarak  değerlendirdiği  durumlarda  başkanın  değerlendirmesi  esas
alınır.  Form  doldurularak  komisyon  tarafından  imzalanır. Operatörlük belgesi yönetmeliği

Başarısız  olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır.
(2)  Değerlendirme  tamamlandıktan  sonra  sonuçlar  “not  cetvelleri”ne
yazılarak  komisyon  tarafından  imzalanır  ve  bir  nüshası  milli  eğitim
müdürlüğüne bir nüshası ise kurs müdürlüğüne tutanakla teslim edilir.
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) (3) Sınava girmeyen veya
başarısız olan kursiyerlere üç sınav hakkı daha verilir. Ancak;
a)  Sınavlar  sırasında  yatakta  tedaviyi  gerektiren  bir  hastalık  sebebi  ile
sınava  girecek durumda  olmadığını belgelendirmek  üzere  resmî  ve  özel  sağlık
kurum  veya  kuruluşlarından  alacağı  raporu  en  geç  sınavın  yapıldığı  günün
akşamına kadar,
b)  Yangın,  deprem  ve  benzeri  tabiî  afetler  yüzünden  veya  ana,  baba,
kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik,
folklor  ve  benzeri  ulusal  veya  uluslararası  düzeyde  ülkemizi  temsil  etme  gibi
nedenlerle  sınavlara  giremeyeceklerini  gösterir  resmî  bir makamdan  alacakları
belgeyi,  kurs  müdürlüğüne  teslim  edenler,  dört  dönem  sınav  hakkını
tamamladıktan  sonra  başarılı  olamayanlar  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere
mazeret  sınavına  girebilirler. Buna  rağmen başarısız olan  kursiyerlerin  kurstan
kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(4) Kurs müdürü,  sınav  sonuçları  listesi  ile  iş makinesi  kullanma  yetki
belgesi  (operatörlük  belgesi)  alanların  listesinden  birer  nüsha  milli  eğitim
müdürlüğüne resmî yazı ile teslim eder.
(Değişik: Makam Oluru  24/06/2015-6532400)  (5)  Kurs müdürü,  başarılı
olan  kursiyerlere  eğitimini  aldığı  iş  makinesinin  türüne  ve  lastik  tekerlekli,
paletli  ve  benzeri  özelliğine  göre  (EK-3)/(EK-4)  iş  makinesi  kullanma  yetki
belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenleyerek millî eğitim müdürüne onaylattıktan
sonra imza karşılığında kursiyerlere verir.

Sayfa 11 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

 (6) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenen
kursiyerlere ait bilgiler millî eğitim müdürlüğünce Modüle girilir.
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) (7) İş makinesi kullanma
yetki  belgesi  (Operatörlük  belgesi)  veren  kurslarda  kullanılan  evrakın
saklanmasında  16/5/1988  tarihli  ve  19816  sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınav Ücretleri ve Belgelerin Sertifikaya Dönüştürülmesi

Kurslarda kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 17- (1) Sınavda
görev  alanların  ücretlerinin  ödenmesi  için  kursiyerlerden  Bakanlıkça  her  yıl
ertesi yılın Ocak  ayından  itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda  sınav
ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurslar, sınav için sınav tarihinden
3  gün  önce  sınav  ücretini  millî  eğitim  müdürlüğünce  belirlenen  bir  bankada
açılan  hesaba  yatırırlar  ve  makbuzun  bir  örneğini  millî  eğitim  müdürlüğüne
verirler.  Bu  ücretin  dışında  kursiyerlerden  herhangi  bir  ad  altında  ücret
alınmaz.”

Sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
(Değişik: Makam Oluru  24/06/2015-6532400) MADDE  18-  (1)  5580
sayılı Kanun  kapsamındaki  kurslar  ile  3308  sayılı Meslekî Eğitim Kanunu  ve
Millî  Eğitim  Bakanlığı  Yaygın  Eğitim  Kurumları  Yönetmeliği  kapsamında
resmî  ve  ücretsiz  kursların  sınavının  yapıldığı  millî  eğitim  müdürlüğünce
görevlendirilecek mutemet tarafından;
a)  Sınavlar  için  açılan  banka  hesabındaki  para  Genel  Müdürlükçe
düzenlenen  ve  internet  sayfasında  yayınlanan  İş  Makineleri  Sürücü  Eğitimi
Kursları  Görevli  Ücret  Hesaplama  Ekranında  belirtilen  miktardaki  brüt  sınav
ücretlerinden  gelir  vergisi  ve  damga  vergisi  kesildikten  sonra  kalan  miktarı
sınavda görev alanların maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırır. Operatörlük belgesi yönetmeliği
b) Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir
Vergisi  Kanununda  yer  alan  vergi  matrah  dilimleri  dikkate  alınarak  her  bir
görevlinin  kendi matrah  dilimine  göre  doğru  vergi  oranlarının  uygulanmasını
sağlamak  üzere  mal  müdürlüğüne,  ilçe  dışından  sınavda  görevlendirilenlere
yapılan  ödeme  listesini  de  ilgili  mal  müdürlüklerine  gönderilmek  üzere  ilgili
birime  gönderir.  Bu  harcamalarla  ilgili  gerekli  belgeler  millî  eğitim
müdürlüğünde saklanır.
c) Bir  ay  içinde birden  fazla  sınav  yapılması  durumunda;  sınavda  görev
alanların  her  birine  ödenecek  sınav  ücreti  en  yüksek  Devlet  memuru  brüt
aylığının iki katını geçemez.
ç) Bir sınavda;
1)  Sınav  yürütme  komisyonu  başkanı  ile  görevlendirilmesi  hâlinde

Sayfa 12 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

Bakanlık temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60 ından,
2)  Sınav  yürütme  komisyonu  üyelerinin  her  birine  ve  görevlendirilmesi
hâlinde  maarif  müfettişi/milli  eğitim  müdür  yardımcısı/şube  müdürüne  en
yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,
3)  Uygulama  sınavı  yürütme  komisyonu  başkanı  ile  uygulama  sınavı
değerlendirme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının %
35  inden,  uygulama  sınavı  değerlendirme  komisyonu  üyesi,  şef  ve
görevlendirilmesi  hâlinde  bina  sorumlusuna  en  yüksek  Devlet  memuru  brüt
aylığının % 30 undan,
4)  Uygulama  sınavlarında  görev  alan  memur,  mutemet,  şoför  ve  bina
görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25 inden
daha fazla ücret ödenmez.
d)  İlçelerde  görevlendirilen  mutemet  tarafından  banka  hesabında  kalan
miktarın % 60’ı  il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında
açılan  hesap  numarasına  aktarılır.  İl  ve  ilçe  millî  eğitim  müdürlükleri
hesaplarında  biriken  miktar  öncelikle  sınav  giderleri  ile  Bakanlıkça  veya
Bakanlığın  uygun  görüşü  alınarak  valilikçe  düzenlenecek  hizmet  içi  eğitim
giderleri  ve  ilin  eğitim-öğretim  ile  ilgili  diğer  ihtiyaçlarında  kullanılır.  İl/ilçe
milli  eğitim  müdürlüklerinde  biriken  miktar  her  ay  il  millî  eğitim
müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.”

Operatörlük  belgesini  “G”  sınıfı  sürücü  belgesine  veya  sertifikaya
dönüştürme
MADDE  19-  (1)    İş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük
Belgesi)’nin “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürülmesi için;
a)  Herhangi  bir  sürücü  belgesi  veya  sürücü  sertifikası  sahibi  olup  da
şartları  uygun  olanların  “G”  sınıfı  sürücü  belgesi  almak  istemeleri  hâlinde,  iş
makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük Belgesi)  ile  birlikte  trafik  tescil
kuruluşlarına müracaatta bulunmaları,
b)  Sürücü  belgesi  veya  sertifikası  bulunmayanların  “G”  sınıfı  sürücü
sertifikası  almak  üzere motorlu  taşıt  sürücüleri  kursuna  kayıt  yaptırabilmeleri
için  iş  makineleri  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)’ne  sahip
olmaları gerekmektedir. Bu kursiyerler, trafik ve çevre dersi, ilk yardım dersi ve
araç  tekniği  dersine devam  ederek  yapılacak motorlu  taşıt  sürücüleri  kursunun
teori  sınavlarında  başarılı  olmaları  hâlinde  kendilerine  “G”  sınıfı  sürücü
sertifikası  düzenlenir.  Bu  kursiyerler,  motorlu  taşıt  sürücüleri  kursundan
aldıkları  “G”  sınıfı  sürücü  sertifikasını  trafik  tescil  kuruluşlarında  “G”  sınıfı
sürücü belgesine dönüştürmeleri gerekir.Operatörlük belgesi yönetmeliği

“G” sınıfı sürücü belgesi verilmeyen iş makineleri
MADDE  20-  (1)   Karayolları  yapısına  zarar  verecek  durumda  olmaları
sebebi ile;
a) Her türlü paletli veya madeni tekerlekli iş makinelerine,

Sayfa 13 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

b) Keçi ayağı, tırnaklı, bandajları ve benzeri iş makinelerine
“G” sınıfı sürücü belgesi verilemez.

(Ek:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  Farklı  bir  iş  makinesi
kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) alma
(Ek:  Makam  Oluru  24/06/2015-6532400)  MADDE  20/A  –  (1)  İş
makineleri kullanma yetki belgesi  (Operatörlük Belgesi) sahibi olanlardan aynı
gruptan  farklı  bir  iş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)
almak isteyenlerin kurs süreleri:
a)  Kazıma–Yükleme–Tesviye  Grubu:  (Loder,  Beko-Loder,  Ekskavatör,
Dozer,  Grayder ve benzeri) grubunun bir tanesinden iş makinesi kullanma yetki
belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  sahibi  olanlar  bu  gruptan  diğer  iş  makineleri
kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  almak  istemeleri  durumunda
almak  istedikleri  iş  makineleri  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)
programının  araç  kullanarak  uygulama  eğitimi  dersinin  tamamına  devam
ederler. Ancak 22/12/2014  tarihinden  önce  uygulamada  olan programlara  göre
eğitim  alan  kursiyerler  ayrıca  araç  başında  uygulama  eğitimini  de  almak
zorundadırlar.Operatörlük belgesi yönetmeliği
b)  Kaldırma–Yükleme  Grubu:  (Forklift,  Mobil  Vinç,  Raylı  Sistem
Köprülü (Tavan) Vinci, Kule Vinci, Mobil Rıhtım Vinci, Konteynır Saha Köprü
Vinci, Konteynır Rıhtım Köprü Vinci, Konteynır Dorse Vinci, Boş Konteynır
Makinesi,  Dolu  Konteynır  Makinesi  ve  benzeri)  grubunun  bir  tanesinden  iş
makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) sahibi olanlar bu gruptan
diğer  iş  makineleri  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  almak
istemeleri  durumunda  almak  istedikleri  iş  makineleri  kullanma  yetki  belgesi
(Operatörlük  Belgesi)  programının  araç  kullanarak  uygulama  eğitimi  dersinin
tamamına  devam  ederler. Ancak  22/12/2014  tarihinden  önce  uygulamada  olan
programlara göre eğitim alan kursiyerler ayrıca araç başında uygulama eğitimini
de almak zorundadırlar.
c)  İş Kamyonları Grubu:( Kaya Kamyonu, Transmikser, Beton Pompası,
Mobil  Akaryakıt  Tankeri  ve  benzeri)  grubunun  bir  tanesinden  iş  makinesi
kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) sahibi olanlar bu gruptan diğer  iş
makineleri  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  almak  istemeleri
durumunda almak  istedikleri  iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük
Belgesi)  programının  araç  kullanarak  uygulama  eğitimi  dersinin  tamamına
devam ederler. Ancak 22/12/2014 tarihinden önce uygulamada olan programlara
göre  eğitim  alan  kursiyerler  ayrıca  araç  başında  uygulama  eğitimini  de  almak
zorundadırlar.
ç) Serme-Sıkıştırma-Yüzey Kazıma Grubu: (Silindir, Finişer, Mıcır Serici,
Yüzey Kazıma ve benzeri) grubunun bir  tanesinden  iş makinesi kullanma yetki
belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  sahibi  olanlar  bu  gruptan  diğer  iş  makineleri
kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  almak  istemeleri  durumunda
almak  istedikleri  iş  makineleri  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)

Sayfa 14 – Operatörlük belgesi yönetmeliği

programının  araç  kullanarak  uygulama  eğitimi  dersinin  tamamına  devam
ederler. Ancak 22/12/2014  tarihinden  önce  uygulamada  olan programlara  göre
eğitim  alan  kursiyerler  ayrıca  araç  başında  uygulama  eğitimini  de  almak
zorundadırlar.
(2)  Yukarıda  belirtilen  eğitim  süreleri  sonunda  yapılan  uygulama
sınavlarında  başarılı  olanlara,  ilgili  iş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi
(Operatörlük Belgesi)  verilir.
(3) İş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) olup başka
bir  gruptan  iş  makinesi  kullanma  yetki  belgesi  (Operatörlük  Belgesi)  almak
istemesi durumunda kursiyer almak istediği grubun teori, araç başında uygulama
ve araç kullanarak uygulama derslerinin  tamamını almak zorundadırlar. Ancak
22/12/2014  tarihinden  sonra  uygulamaya  konulan  programlardan  iş  makinesi
kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)  alan kursiyerler, yeni alacakları iş
makinesi operatörlük kursu programının açıklamalar bölümünde belirtilen  teori
derslerinden de muaf olacaklardır.”

Zayi edilen ve yıpranan operatörlük belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 21- (1) Zayi edilen veya yıpranmış olan iş makineleri kullanma
yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine belge
aldığına  dair  kurs  müdürlüğünce  düzenlenen  ve  millî  eğitim  müdürlüğünce
onaylı bir belge verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurslarda kursiyer ücretleri
MADDE 22-  (1) Yönerge’nin 5  inci maddesi birinci  fıkrası kapsamında
açılan  kurslar,  ders  saati  ücretlerini  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim
Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler. Aynı maddenin ikinci  fıkrası
kapsamında açılan kurslar ise ücretsiz olarak açılır.Operatörlük belgesi yönetmeliği

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 23- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel
Öğretim  Kurumları  Kanunu, Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları
Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24- (1) 15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280
sayılı Makam Oluru  ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci
Maddesi Gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca
Yetkilendirilen Kurumlarca  İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek,  İş
Makineleri Kullanma Sertifikası  (Operatörlük Belgesi)  ile  İlgili Esaslar”  ile bu
hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 15- Operatörlük belgesi yönetmeliği

Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 1-  (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce
açılan  dönemlerde  kayıtlı  olan  kursiyerler  hakkında15/09/2008  tarihli  ve
B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280  sayılı  Makam  Oluru  ile  yürürlüğe  giren
“Karayolları  Trafik  Kanununun  42’nci  Maddesi  Gereğince  Millî  Eğitim
Bakanlığınca  veya  Millî  Eğitim  Bakanlığınca  Yetkilendirilen  Kurumlarca  İş
Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikas
(Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar”ın hükümleri uygulanır.

(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Mevcut kurslar
(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) GEÇİCİ MADDE 2-  (1) Bu
Yönergenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  açılan  kurslar  eğitim  ve  sınav
araçları  ile  dersliklerini  ve  eğitim  alanlarını,  bu Yönergenin  yürürlüğe  girdiği
tarihten  itibaren  iki  yıl  içinde  bu  Yönergede  belirtilen  şartlara  uygun  hale
getirirler. Verilen  süre  içerisinde eğitim ve  sınav araçları ve eğitim alanları  ile
ilgili şartları yerine getirmeyen kurslar kapatılır.”

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

01 Ocak 2016 - 09:45
İlgili Terimler :
MENUYU KAPAT

Merhaba! İş Makinası ehliyeti hakkında tüm sorularınızı Whatsapp üzerinden cevaplayabiliriz.

Whatsapp Mesajı Gönder!